Cruzeiro MSC Poesia

Cruzeiro MSC Poesia

Procurando Cruzeiro MSC Poesia ? Confira os nossos Roteiros para o Navio MSC Poesia ! 0800 881 5555.

0800 881 5555

Todos os roteiros para o navio MSC PoesiaDia Porto Chegada Saída
30/09 Barcelona 23:00
01/10 Marseille 12:00 19:00
02/10 Genova 08:00 17:00
03/10 Napoli 13:00 19:00
04/10 Messina 08:00 18:00
05/10 Malta (Valletta) 07:00 13:00
06/10 Palma de Mallorca 21:00 05:00
07/10 Barcelona 14:00

Dia Porto Chegada Saída
01/10 Marseille 19:00
02/10 Genova 08:00 17:00
03/10 Napoli 13:00 19:00
04/10 Messina 08:00 18:00
05/10 Malta (Valletta) 07:00 13:00
06/10 Palma de Mallorca 21:00 05:00
07/10 Barcelona 14:00 23:00
08/10 Marseille 12:00

Dia Porto Chegada Saída
02/10 Genova 17:00
03/10 Napoli 13:00 19:00
04/10 Messina 08:00 18:00
05/10 Malta (Valletta) 07:00 13:00
06/10 Palma de Mallorca 21:00 05:00
07/10 Barcelona 14:00 23:00
08/10 Marseille 12:00 19:00
09/10 Genova 08:00

Dia Porto Chegada Saída
03/10 Napoli 19:00
04/10 Messina 08:00 18:00
05/10 Malta (Valletta) 07:00 13:00
06/10 Palma de Mallorca 21:00 05:00
07/10 Barcelona 14:00 23:00
08/10 Marseille 12:00 19:00
09/10 Genova 08:00 17:00
10/10 Napoli 13:00

Dia Porto Chegada Saída
04/10 Messina 18:00
05/10 Malta (Valletta) 07:00 13:00
06/10 Palma de Mallorca 21:00 05:00
07/10 Barcelona 14:00 23:00
08/10 Marseille 12:00 19:00
09/10 Genova 08:00 17:00
10/10 Napoli 13:00 19:00
11/10 Messina 08:00

Dia Porto Chegada Saída
07/10 Barcelona 23:00
08/10 Marseille 12:00 19:00
09/10 Genova 08:00 17:00
10/10 Napoli 13:00 19:00
11/10 Messina 08:00 18:00
12/10 Malta (Valletta) 07:00 13:00
13/10 Palma de Mallorca 21:00 05:00
14/10 Barcelona 14:00

Dia Porto Chegada Saída
08/10 Marseille 19:00
09/10 Genova 08:00 17:00
10/10 Napoli 13:00 19:00
11/10 Messina 08:00 18:00
12/10 Malta (Valletta) 07:00 13:00
13/10 Palma de Mallorca 21:00 05:00
14/10 Barcelona 14:00 23:00
15/10 Marseille 12:00

Dia Porto Chegada Saída
09/10 Genova 17:00
10/10 Napoli 13:00 19:00
11/10 Messina 08:00 18:00
12/10 Malta (Valletta) 07:00 13:00
13/10 Palma de Mallorca 21:00 05:00
14/10 Barcelona 14:00 23:00
15/10 Marseille 12:00 19:00
16/10 Genova 08:00

Dia Porto Chegada Saída
14/10 Barcelona 23:00
15/10 Marseille 12:00 19:00
16/10 Genova 08:00 17:00
17/10 Napoli 13:00 19:00
18/10 Messina 08:00 18:00
19/10 Malta (Valletta) 07:00 13:00
20/10 Palma de Mallorca 21:00 05:00
21/10 Barcelona 14:00

Dia Porto Chegada Saída
16/10 Genova 17:00
17/10 Napoli 13:00 19:00
18/10 Messina 08:00 18:00
19/10 Malta (Valletta) 07:00 13:00
20/10 Palma de Mallorca 21:00 05:00
21/10 Barcelona 14:00 23:00
22/10 Marseille 12:00 19:00
23/10 Genova 08:00

Dia Porto Chegada Saída
17/10 Napoli 19:00
18/10 Messina 08:00 18:00
19/10 Malta (Valletta) 07:00 13:00
20/10 Palma de Mallorca 21:00 05:00
21/10 Barcelona 14:00 23:00
22/10 Marseille 12:00 19:00
23/10 Genova 08:00 17:00
24/10 Napoli 13:00

Dia Porto Chegada Saída
21/10 Barcelona 23:00
22/10 Marseille 12:00 19:00
23/10 Genova 08:00 17:00
24/10 Napoli 13:00 19:00
25/10 Messina 08:00 18:00
26/10 Malta (Valletta) 07:00 13:00
27/10 Palma de Mallorca 21:00 05:00
28/10 Barcelona 14:00

Dia Porto Chegada Saída
22/10 Marseille 19:00
23/10 Genova 08:00 17:00
24/10 Napoli 13:00 19:00
25/10 Messina 08:00 18:00
26/10 Malta (Valletta) 07:00 13:00
27/10 Palma de Mallorca 21:00 05:00
28/10 Barcelona 14:00 23:00
29/10 Marseille 12:00

Dia Porto Chegada Saída
23/10 Genova 17:00
24/10 Napoli 13:00 19:00
25/10 Messina 08:00 18:00
26/10 Malta (Valletta) 07:00 13:00
27/10 Palma de Mallorca 21:00 05:00
28/10 Barcelona 14:00 23:00
29/10 Marseille 12:00 19:00
30/10 Genova 08:00

Dia Porto Chegada Saída
24/10 Napoli 19:00
25/10 Messina 08:00 18:00
26/10 Malta (Valletta) 07:00 13:00
27/10 Palma de Mallorca 21:00 05:00
28/10 Barcelona 14:00 23:00
29/10 Marseille 12:00 19:00
30/10 Genova 08:00 17:00
31/10 Napoli 13:00