Cruzeiro MSC Poesia

Cruzeiro MSC Poesia

Procurando Cruzeiro MSC Poesia ? Confira os nossos Roteiros para o Navio MSC Poesia ! 0800 881 5555.

0800 881 5555

Todos os roteiros para o navio MSC PoesiaDia Porto Chegada Saída
04/09 Genova 17:00
05/09 Napoli 13:00 19:00
06/09 Messina 08:00 18:00
07/09 Malta (Valletta) 07:00 13:00
08/09 Palma de Mallorca 21:00 05:00
09/09 Barcelona 14:00 23:00
10/09 Marseille 12:00 19:00
11/09 Genova 08:00

Dia Porto Chegada Saída
05/09 Napoli 19:00
06/09 Messina 08:00 18:00
07/09 Malta (Valletta) 07:00 13:00
08/09 Palma de Mallorca 21:00 05:00
09/09 Barcelona 14:00 23:00
10/09 Marseille 12:00 19:00
11/09 Genova 08:00 17:00
12/09 Napoli 13:00

Dia Porto Chegada Saída
09/09 Barcelona 23:00
10/09 Marseille 12:00 19:00
11/09 Genova 08:00 17:00
12/09 Napoli 13:00 19:00
13/09 Messina 08:00 18:00
14/09 Malta (Valletta) 07:00 13:00
15/09 Palma de Mallorca 21:00 05:00
16/09 Barcelona 14:00

Dia Porto Chegada Saída
10/09 Marseille 19:00
11/09 Genova 08:00 17:00
12/09 Napoli 13:00 19:00
13/09 Messina 08:00 18:00
14/09 Malta (Valletta) 07:00 13:00
15/09 Palma de Mallorca 21:00 05:00
16/09 Barcelona 14:00 23:00
17/09 Marseille 12:00

Dia Porto Chegada Saída
11/09 Genova 17:00
12/09 Napoli 13:00 19:00
13/09 Messina 08:00 18:00
14/09 Malta (Valletta) 07:00 13:00
15/09 Palma de Mallorca 21:00 05:00
16/09 Barcelona 14:00 23:00
17/09 Marseille 12:00 19:00
18/09 Genova 08:00

Dia Porto Chegada Saída
12/09 Napoli 19:00
13/09 Messina 08:00 18:00
14/09 Malta (Valletta) 07:00 13:00
15/09 Palma de Mallorca 21:00 05:00
16/09 Barcelona 14:00 23:00
17/09 Marseille 12:00 19:00
18/09 Genova 08:00 17:00
19/09 Napoli 13:00

Dia Porto Chegada Saída
13/09 Messina 18:00
14/09 Malta (Valletta) 07:00 13:00
15/09 Palma de Mallorca 21:00 05:00
16/09 Barcelona 14:00 23:00
17/09 Marseille 12:00 19:00
18/09 Genova 08:00 17:00
19/09 Napoli 13:00 19:00
20/09 Messina 08:00

Dia Porto Chegada Saída
15/09 Palma de Mallorca 05:00
16/09 Barcelona 14:00 23:00
17/09 Marseille 12:00 19:00
18/09 Genova 08:00 17:00
19/09 Napoli 13:00 19:00
20/09 Messina 08:00 18:00
21/09 Malta (Valletta) 07:00 13:00
22/09 Palma de Mallorca 21:00

Dia Porto Chegada Saída
16/09 Barcelona 23:00
17/09 Marseille 12:00 19:00
18/09 Genova 08:00 17:00
19/09 Napoli 13:00 19:00
20/09 Messina 08:00 18:00
21/09 Malta (Valletta) 07:00 13:00
22/09 Palma de Mallorca 21:00 05:00
23/09 Barcelona 14:00

Dia Porto Chegada Saída
17/09 Marseille 19:00
18/09 Genova 08:00 17:00
19/09 Napoli 13:00 19:00
20/09 Messina 08:00 18:00
21/09 Malta (Valletta) 07:00 13:00
22/09 Palma de Mallorca 21:00 05:00
23/09 Barcelona 14:00 23:00
24/09 Marseille 12:00

Dia Porto Chegada Saída
18/09 Genova 17:00
19/09 Napoli 13:00 19:00
20/09 Messina 08:00 18:00
21/09 Malta (Valletta) 07:00 13:00
22/09 Palma de Mallorca 21:00 05:00
23/09 Barcelona 14:00 23:00
24/09 Marseille 12:00 19:00
25/09 Genova 08:00

Dia Porto Chegada Saída
19/09 Napoli 19:00
20/09 Messina 08:00 18:00
21/09 Malta (Valletta) 07:00 13:00
22/09 Palma de Mallorca 21:00 05:00
23/09 Barcelona 14:00 23:00
24/09 Marseille 12:00 19:00
25/09 Genova 08:00 17:00
26/09 Napoli 13:00

Dia Porto Chegada Saída
23/09 Barcelona 23:00
24/09 Marseille 12:00 19:00
25/09 Genova 08:00 17:00
26/09 Napoli 13:00 19:00
27/09 Messina 08:00 18:00
28/09 Malta (Valletta) 07:00 13:00
29/09 Palma de Mallorca 21:00 05:00
30/09 Barcelona 14:00

Dia Porto Chegada Saída
25/09 Genova 17:00
26/09 Napoli 13:00 19:00
27/09 Messina 08:00 18:00
28/09 Malta (Valletta) 07:00 13:00
29/09 Palma de Mallorca 21:00 05:00
30/09 Barcelona 14:00 23:00
01/10 Marseille 12:00 19:00
02/10 Genova 08:00

Dia Porto Chegada Saída
30/09 Barcelona 23:00
01/10 Marseille 12:00 19:00
02/10 Genova 08:00 17:00
03/10 Napoli 13:00 19:00
04/10 Messina 08:00 18:00
05/10 Malta (Valletta) 07:00 13:00
06/10 Palma de Mallorca 21:00 05:00
07/10 Barcelona 14:00